logo.jpg

Filatelistenvereniging "Roden-Leek en omstreken"

Welkom
Websites Beurzen Contact
Log in
Privacy verklaring AVG- Laatste update: 11 06 2023
 

Ook wij ontkomen niet aan de nieuwe regels op het gebied van privacy. Wij hebben daarom enkele practische regels opgesteld waaraan de vereniging zich zal houden en waar u het bestuur op kunt aanspreken. Als zich een situatie voordoet waarvan u vindt dat wij onvoldoende rekening houden of hebben gehouden met uw privacy, dan kunt u een klacht bij het bestuur indienen of rechtstreeks bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Filatelistenvereniging Roden-Leek e.o. houdt ten behoeve van ledenadministratie, nieuwtjesdienst en rondzendverkeer een overzicht bij van de daarvoor benodigde persoonsgegevens.

De secretaris is als ledenadministrateur verantwoordelijk voor het stambestand met de ledengegevens. Deze gegevens worden binnen de vereniging zowel op papier als op PC’s bijgehouden en wel uitsluitend door de vanuit hun functie daarvoor verantwoordelijke verenigingsfunctionarissen.

Leden die bezwaren hebben tegen het bijhouden van hun gegevens of deze willen laten wijzigen, kunnen dit doorgeven aan de secretaris. Op verzoek krijgt iemand inzage in de van hem of haar opgeslagen gegevens.

Tijdens verenigingsbijeenkomsten kunnen beeld- en geluidsopnames worden gemaakt. Door het deelnemen aan deze bijeenkomsten gaan leden stilzwijgend accoord met deze opnames en het eventueel verspreiden van beeldmateriaal op de verenigingswebsite en lokale en regionale media.

De vereniging is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Filatelie en bij de K.N.B.F. Deze instellingen ontvangen uitsluitend persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn voor het innen van de verplichte bijdrage en het verlenen van diensten als een abonnement op het Maandblad Filatelie.

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring wordt aangepast. De nieuwste versie zal steeds op de website van de vereniging worden geplaatst en wordt op verzoek aan leden toegezonden.